За нас

„Българско дружество по продължителни грижи и палиативна медицина“ е неправителствена организация с нестопанска цел, която няма политически и религиозен характер.

“Българско дружество по продължителни грижи и палиативна медицина” е легитимен партньор по “Хоризонт 2020”.
Основната ѝ цел е да съдейства за развитието и утвърждаването на продължителните грижи и палиативната медицина, на здравето и медицинската наука в интерес на пациентите, техните семейства и близки и обществото.

За постигане на тези цели „Българско дружество по продължителни грижи и палиативна медицина“ развива следните дейности:

„SCIENTIA EST POTENTIA“ („Знанието е сила“)

Извършва научно-изследователска дейност, участие в научно-изследователски проекти в областта на продължителните грижи, палиативната медицина, здравето и благополучието като с това съдейства за запознаването със съвременните постижения в областта и сродните ѝ медицински и немедицински специалност, спомага за тяхното разпространяване, внедряване и развитие.

„DOCENDO DISCIMUS“ („Преподавайки се учим“)

Обединява лекари и други специалисти от областта на продължителните грижи и палиативната медицина и сродните ѝ области, съдейства за тяхното професионално развитие, публикува образователни материали за лекари, пациенти, техните семейства и близки, а също и такива от обществен интерес.

„Бели лястовици“

Организира доброволческа дейност насочена към подпомагане на пациентите, техните семейства и близки, предоставя при поискване препоръки, консултации, информация по здрави, морално-етични, юридически и други аспекти на продължителните и палиативните грижи, на здравето и благополучието.

„MENS AGITAT MOLEM“ („Духът движи материята“)

Организира конгреси, конференции, симпозиуми и др. по ключови проблеми на медицинската наука и практика, включително в областта на продължителните грижи и палиативната медицина. Между организираните от „Българско дружество по продължителни грижи и палиативна медицина“ е Национален конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина с международно участие, Международни конференции по продължителни грижи и палиативна медицина, и конференции MENS AGITAT MOLEM.

„CONSENSUS GENTIUM“ („Всеобщо съгласие“)

Предлага на Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, медицинските университети и други държавни и недържавни институции мнения, становища относно проблемите на продължителните грижи и палиативната медицина, здравето и благополучието. Разработва и предлага политики в областта и провежда дейности с цел популяризиране и утвърждаване на продължителните грижи и палиативната медицина, здравето и благополучието.

„Българско кохраново общество“

Сътрудничи с международната кохранова общност като представител за България и националните кохранови общества от различните страни в името на науката и здравето., като разпространява постигнатите резултати сред научната и широката общественост чрез публикации и събития, конференции, работни групи, семинари и др в сферата на дейност на кохрановата общност.

Екип

Проф. д-р :Любима Деспотова-Толева, д.м. (председател)

Проф. д-р Васил Анастасов, д.м.

Доц. д-р Николай Йорданов д.м.

Д-р Златка Малинова

Маг. Фил. Лилия Тонева

Арх. Нина Толева-Новак

Д-р Димитър Гугутков

Д-р Иван Иванов